• Than cục xô 1A

Than cục xô 1A

Thông số                     

Cỡ hạt                           :  25 - 350

Độ tro Ak(%)                 : 10,5

Nhiệt Lượng ( Cal/kg ) : 7,500 -7,800

Liên hệ

Số lượng:

Phương pháp thử than cục:

1 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu: Theo TCVN 1693:1995 ( ISO 1988 - 1975)
2 Tính chuyển kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau theo TCVN 318:1997 (ISO 1170 – 1997)
3 Xác định tỷ lệ dưới cỡ, trên cỡ khi giao nhận ban đầu theo TCVN 4307: 2005
4 Xác định độ tro khô ( Ak) theo TCVN 173:1997 (ISO 1171-1981)
5 Xác định độ ẩm toàn phần (Wtp) TCVN 172:1997 (ISO 589-1981)
6 Xác định trị số toả nhiệt toàn phần của mẫu khô (Qkgr) theo TCVN 200:1995 (ISO 1928-1976)
7 Xác định hàm lượng chất bốc (Vk) theo TCVN 174:1995 (ISO 334-1992)

Sản phẩm liên quan

0902.87.6789