• Than bùn nước ( ướt) của Cửa Ông

Than bùn nước ( ướt) của Cửa Ông

Cỡ hạt (mm):0.5

Độ tro, Ak (%):

Nhiệt lượng (cal/kg):5350

Liên hệ

Số lượng:

0902.87.6789